اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۸۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۸۰۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۲۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۰۵۰۶۳۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
میدان امام خمینی ، خیابان باب همایون ، خیابان صوراسرافیل ، کوچه روحی ، پاساژ روحی ، شماره D20

بازرگانی پترو استیل پارسیان

تلفن

  • ۳۳۹۹۸۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۸۰۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۰۲۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۰۵۰۶۳۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   میدان امام خمینی ، خیابان باب همایون ، خیابان صوراسرافیل ، کوچه روحی ، پاساژ روحی ، شماره D20

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط